Wilson Lake Inn & Suites Wilton/Farmington, Maine
183 Lake Road, P.O. Box 649
Wilton, Maine, 04294, USA
207.645.3721 I 800.626.7463
207.645.4868